NAJWIĘKSZA SPÓŁKA SZKOLENIOWA W POLSCE
Certyfikat ISO 29990:2010

Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o.

44-190 Knurów, ul. Szpitalna 8

 

OGŁASZA SPRZEDAŻ

W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działki nr 1790/1 o powierzchni 1.900m2 oraz własności budynku biurowego stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 1.019,64m2 wraz z przyległym parkingiem na 23 miejsca, wykonanym z kostki brukowej betonowej, za cenę nie mniejszą niż 1.816.000,00zł brutto (słownie jeden milion osiemset szesnaście tysięcy 00/100zł)

 

Dla powyższej nieruchomości zlokalizowanej w Knurowie przy ul Szpitalnej 8 księgę wieczystą o numerze GL1G/00111047/9 prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach.

 

Cena wywoławcza: 1.816.000,00zł (słownie: jeden milion osiemset szesnaście tysięcy). Cena wywoławcza jest ceną brutto – transakcja jest zwolniona z podatku VAT. 

 

Wadium: 181.600,00zł (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset 00/100zł)

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 

1.1)       Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na zbycie nieruchomości w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8” w budynku siedziby spółki GRUPA KOK Sp. z o.o. w Zabrzu przy ul. Lompy 11, pok. 309, w terminie  do 25.04.2018r. do godz. 12.00.

 

Oferta winna zawierać:

- nazwę oferenta,
- cenę ofertową,
- sposób uiszczenia zapłaty,
- potwierdzenie wniesienia wadium.

 

1.2)       wpłata wadium w formie: przelewu bankowego w wysokości 181.600,00zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) na konto PKO B.P. O/Knurów Nr rach.: 27 1020 2401 0000 0002 0444 2869  w terminie do 25.04.2018r. z dopiskiem „Wpłata wadium – przetarg na zbycie nieruchomości w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8”,

 

 1. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Kompanijnego Ośrodka Szkolenia Sp. z o.o. 
  w Knurowie w razie cofnięcia lub zmiany oferty po rozpoczęciu przetargu lub w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
 2. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży pokrywa nabywca.
 3. Do dnia podpisania notarialnej umowy sprzedaży winna być uiszczona w całości zapłata za nieruchomość.
 4. Jeżeli kilku oferentów zaoferuje w przetargu tę samą cenę, która jest najwyższą 
  z zaproponowanych przez oferentów cen, komisja przetargowa kontynuować będzie przetarg w formie licytacji lub negocjacji z tymi oferentami. W przypadku licytacji, minimalne postąpienie wynosić będzie 20.000,00zł.
 5. Okres ważności oferty rozpoczyna się w dniu zgłoszenia oferty, a kończy się z dniem zakończenia postępowania przetargowego.

 

 1. Wadium wpłacone gotówką bądź przelewem przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym oferentom wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.
 2. Nieruchomość można oglądać we wszystkie dni robocze po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr tel. 502 457 857

 

Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 25.04.2018 roku w budynku siedziby spółki GRUPA KOK Sp. z o.o. w Zabrzu przy ul. Lompy 11, pok. 309 o godz. 12.30.

 

 

Uwaga:

 

Dział IV Księgi Wieczystej zawiera wpisy dotyczące hipoteki. Sprzedający informuje,  że wierzytelność związana z wpisem będzie spłacona, a zabezpieczenie hipoteczne zostanie wykreślone przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

 

 

Ogłaszający przetarg zastrzega, że warunkiem zawarcia umowy sprzedaży powyższej nieruchomości jest uzyskanie przez sprzedającego:

Wymaganych przepisami prawa zgód korporacyjnych

Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, odstąpienia od przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informacje związane z opisem nieruchomości i ich stanem prawnym można uzyskać  na stronie www.kos.edu.pl, pod numerem tel. 32/216 37 79, tel. kom. 502 457 857 lub  w budynku spółki GRUPA KOK Sp. z o.o., 41-806 Zabrze ul. Lompy 11, pok. 309.

 

 

UZUPEŁNIENIE

 

 - uzupełnienie.pdf