NAJWIĘKSZA SPÓŁKA SZKOLENIOWA W POLSCE
Certyfikat ISO 29990:2010

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/KOS/2018  dotyczące przeprowadzenie kursu obsługi i konserwacji wózków widłowych w ramach projektu.

 

Wraz z załącznikami:

 

1.       Zapytanie

2.       Załącznik nr 1 – formularz

3.       Załącznik nr 2 – oświadczenia 

 

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe  nr 2 - 02/KOS/2018

 

„Kwalifikacje i przedsiębiorczość kluczem do rynku pracy w programie outplacement” (nr WND-RPSL.07.04.02-24-09C9/16-002) realizowanego przez Centrum Kształcenia "AWANS" Sp. Z o.o. w Katowicach w partnerstwie z Kompanijnym Ośrodkiem Szkoleniowym Sp. z o.o. w Knurowie oraz Związkiem Zawodowym Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A."Pniówek" na podstawie umowy o dofinansowanie, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, w ramach działania: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy.

 

 

 

Załączniki:

 

 

- zapytanie ofertowe 

 

- załącznik 1
- załącznik 2
- załącznik 3
- załącznik 4
- załącznik 5

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe  nr 1 - Świadczenie usług indywidualnego doradztwa na stanowisku doradcy zawodowego

 

Załączniki:

 

zapytanie ofertowe 

- załącznik 1
- załącznik 2
- załącznik 3
- załącznik 4
- załącznik 5

 

  


 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU 
„Kwalifikacje i przedsiębiorczość kluczem do rynku pracy w programie outplacement”

 

 

Centrum Kształcenia „AWANS” ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu „Kwalifikacje i przedsiębiorczość kluczem do rynku pracy w programie outplacement” realizowanym w ramach projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy  dla działania: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) dla poddziałania: 7.4.2. Outplacement .

Celem projektu jest  wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy umożliwiające aktywizację zawodową lub podjęcie/utrzymanie zatrudnienia 546 osobom z 10 powiatów woj. śląskiego, poprzez organizację w okresie VII.2017-VI.2020 programu outplacement, uwzględniającego realizację kursów i szkoleń kwalifikacyjnych zawodowych (510 osób) oraz przekazanie środków na założenie działalności gospodarczej (36 osób).

Ścieżka wsparcia w Projekcie obejmuje:

 1. Wsparcie doradcze i psychologiczne dla uczestników kursów i szkoleń kwalifikacyjnych
 2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe
 • Górnik Eksploatacji Podziemnej M.11, Technik Górnictwa Podziemnego M.39
 • Elektromechanik E.07, Elektryk E.08, Technik Elektryk E.24
 • Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Z.03
 • ŚlusarzM.20, Technik Mechanik M.44
 • Technik Przeróbki Kopalin Stałych M.35, M.36
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych M.12, Mechanik pojazdów samochodowych M.18, Technik Pojazdów Samochodowych M.42
 1. Kursy specjalistyczne kwalifikacyjne
 • Spawanie:- MAG, TIG, MIG
 • Obsługa i konserwacja wózków widłowych
 • Obsługa suwnic
 • Prawo jazdy kat C+E
 • Obsługa i konserwacja ciągników, suwnic, wciągarek
 • Obsługa spycharek o mocy do 110kW
 • Operator ładowarek kl. III z poszerzeniem Ł34
 • Dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających i zużywających ciepło
 • SEP
 • Obsługa i Konserwacji Pomp
 • Obsługa wciągników i wciągarek w zakresie IIW i IW
 • Obsługa ładowarek jednonaczyniowych
 • Operator spycharek kl. II z poszerzeniem na TD
 • Dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektromagnetycznych wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
 1. Wsparcie finansowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą
 2. Dodatkowo przewiduje się dla wszystkich uczestników projektu opracowanie Indywidualnych Planów Działania i objęcie pośrednictwem pracy

 

I. Uczestnictwo w projekcie:

 1. Wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się osoby fizyczne spełniające łącznie podane poniżej warunki:
 • Mieszkańcy z powiatów woj. śląskiego: bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, Gliwice, Katowice, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (uczy się/zamieszkuje/pracuje na ww. terenie)
 • Pracownicy przedsiębiorstw sektora małych i średnich przedsiębiorstw zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.
 • Pracownicy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.
 • Pracownicy przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.
 • Pracownicy przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.
 1. Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłaszania się do udziału w projekcie oraz udziału w nim określa Regulamin rekrutacji do projektu

III. Składanie formularzy rekrutacyjnych

1. Formularz rekrutacyjny należy złożyć w biurze projektu lub przesłać do biura projektu pocztą tradycyjną w terminie od 1.08.2017 r. do 22.08.2017 r. . W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu formularza do realizatora projektu.

2. Wzór formularza rekrutacyjnego oraz wzór oświadczenia dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu

IV. Kontakt:

• Projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia „AWANS” Sp. z o.o. 40-086 Katowice ul. Sokolska 23 wraz z partnerami projektu Kompanijnym Ośrodkiem Szkoleniowym Sp.z o.o. w Knurowie oraz Związkiem Zawodowym Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A."Pniówek" w Pawłowicach

• Biuro projektu mieści się przy ul. Sokolskiej 23, 40-086 Katowice, godziny przyjęć 9:00 – 14:00.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 661 126 271, 605 679 094

lub adresem e-mail projekt@kos.edu.pl, j.korus@kos.edu.pl

 

 

 Pliki do pobrania: 

 


-  Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu
-  Zał. nr 10 do Umowy - Wzór oświadczenia uczestnika projektu
-  Zał. nr 11 do Umowy - Dane uczestników projektu RPO WSL 2014-2020-1