NAJWIĘKSZA SPÓŁKA SZKOLENIOWA W POLSCE
Certyfikat ISO 29990:2010

Kompanijny Ośrodek Szkolenia

dyrektor: Piotr Królicki
e-mail:j.szymkowiak@kos.edu.pl
44-190 Knurów, ul. Szpitalna 8
tel. 32 216 37 79 wew.27

Od 1 września 2012 r. obowiązują zmiany w kształceniu zawodowym wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Nowelizacja obejmuje część dotyczącą egzaminów zawodowych.

Najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji:

 • egzamin będzie przeprowadzany dla każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji;
 • egzaminy we wszystkich wyodrębnionych w zawodach kwalifikacjach będą obejmowały wykonanie testu praktycznego. Ocenie przez egzaminatora będzie podlegać efekt końcowy - wyrób, usługa lub dokumentacja, w zależności od zawodu i kwalifikacji;
 • dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych egzaminy będą organizowane po zakończeniu zajęć;
 • po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument – świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz wymagany poziom wykształcenia, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym w zawodzie.

Od 1 września Niepubliczne Szkoły Policealne nie będą prowadziły naboru na kierunki:

 • Technik górnictwa podziemnego
 • Technik przeróbki kopalin stałych

Od września 2012 r. szkoła planuje uruchomienie kursów zawodowych w zakresie zawodów w których kształci, do 2013 r. na poszczególne tytuły zawodowe będą organizowane tylko i wyłącznie kursy:

Technik Górnictwa podziemnego – został podzielony na 2 kursy:

 • Eksploatacja złóż podziemnych (kurs 1) – 3semestry (warunkiem przyjęcia jest ukończenie ośmioklasowej szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej)
 • Organizacja prowadzenia eksploatacji złóż podziemnych (kurs 2) – 1 semestr

Każdy z kursów kończy się egzaminem państwowym.

Po pozytywnym zdaniu egzaminów słuchacz otrzymuje tytuł Technik górnictwa podziemnego.

- warunkiem uzyskania tytułu Technika jest posiadanie wykształcenia średniego.

Technik przeróbki kopalin stałych - został podzielony na 2 kursy:

 • Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych (kurs 1) – 2 semestry (warunkiem przyjęcia jest ukończenie ośmioklasowej szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej).
 • Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych (kurs 2) – 1 semestr

Każdy z kursów kończy się egzaminem państwowym.

Po pozytywnym zdaniu egzaminów słuchacz otrzymuje tytuł „Technik przeróbki kopalin stałych”.

 • warunkiem uzyskania tytułu Technika jest posiadanie wykształcenia średniego.
 • osoby posiadające wykształcenie zawodowe po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uzyskują kwalifikacje zawodowe.

Nauka w szkole obywa się w systemie zaocznym. Terminy zjazdów uzgadniane są z poszczególnymi grupami. Standardowo proponujemy po dwa zjazdy sobotnio - niedzielne w miesiącu. Szkoła zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz komplet materiałów dydaktycznych dla każdego słuchacza.

Plany zajęć na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan nauczania semestr III Rybnik

Plan nauczania semestr III grupa A Knurów

Plan nauczania semestr III grupa B Knurów

Plan nauczania Technik Górnictwa Podziemnego

 

Dane kontaktowe:

Rafał Sączek
r.saczek@kos.edu.pl
telefon: (32) 739 21 97