NAJWIĘKSZA SPÓŁKA SZKOLENIOWA W POLSCE
Certyfikat ISO 29990:2010

Pracowania Badań Psychologicznych

kierownik: Dorota Polak
e-mail: d.polak@kos.edu.pl
43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 24
tel. 32 716 72 52

Pracownia Badań Psychologicznych Kompanijnego Ośrodka Szkolenia Sp. z o.o. przeprowadza badania psychologiczne, które dotyczą tzw. przydatności zawodowej. Wykonujemy badania psychologiczne stanowisk wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej” są to m.in.:

 • stanowiska w górnictwie
 • stanowiska operatorskie: operatorzy suwnic, żurawi, podnośników, samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i drogowych
 • prace przy montażu i remoncie sieci trakcyjnych
 • prace na wysokości

Głównym przedmiotem działalności Pracowni Badań Psychologicznych jest przeprowadzanie badań psychologicznych dla pracowników podziemnych zakładów górniczych. Pracownia posiada zaświadczenie Głównego Instytutu Górnictwa, iż figuruje w spisie placówek uprawnionych do badań psychologicznych stanowisk górniczych pod numerem 04.

Zatrudnieni psychologowie posiadają uprawnienia nadane przez Główny Instytut Górnictwa do :

 • przeprowadzania badań stanowisk górniczych o numerze 005
 • przeprowadzania badań stanowisk górniczych o numerze 125
 • przeprowadzania badań stanowisk górniczych o numerze 156

W ramach usług pracowni oferujemy również:

 • badania psychologiczne i psychiatryczne dla służb strzelniczych zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego”. Istnieje możliwość przeprowadzenia kompleksowych badań psychologicznych i psychiatrycznych na zlecenie klienta.
 • badania psychologiczne dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe”.

  Badania te wykonują uprawnieni psycholodzy KOS do badań w transporcie kolejowym o numerze : (CNMK Nr 88/2005) oraz (CNMK Nr 89/2005).

Badania psychologiczne przeprowadzane są w salach wykładowych Kompanijnego Ośrodka Szkolenia Sp. z o.o., istnieje również możliwość przeprowadzenia badań w pomieszczeniach firmy zlecającej wykonanie usługi.

Warunki przystąpienia do badań psychologicznych

Osoby zgłaszające się do badań powinny posiadać:

 • skierowanie na badanie psychologiczne
 • dowód tożsamości
 • okulary lecznicze (w przypadku korzystania z nich)

Przeciwwskazania do badań psychologicznych:

 • przebywanie na zwolnieniu chorobowym
 • stan po spożyciu alkoholu lub innych środkach odurzających
 • przemęczenie (np. nocna zmiana)